Disclaimer | rmpaint
 
 
 
 
 
Juridische kennisgeving, verkoopvoorwaarden en databescherming

 

 

1 De website wordt door BASF op het Internet geplaatst en gehouden; alle rechten in verband met of op grond van de website komen aan BASF toe.
 
2 Aan de gebruiker wordt de website uitsluitend "in de getoonde vorm en met de getoonde inhoud" en voor zover wettelijk toegestaan, zonder enige (uitdrukkelijke of impliciete) garantie, toezegging of aansprakelijkheid beschikbaar gesteld. Tenzij sprake is van opzettelijke benadeling is BASF niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of die hierdoor is ontstaan. BASF is echter in geen geval verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte, toevallige schade of gevolgschade die het gevolg is van het gebruik van deze website of die hierdoor is ontstaan.
 
3 Alle op de website gepubliceerde product- of overige informatie wordt door BASF naar beste kennis beschikbaar gesteld. Voor al deze informatie wordt echter door BASF, voor zover wettelijk toegestaan, geen garantie verleend noch enige aansprakelijkheid aanvaard, en deze informatie kan voorts evenmin als toezegging door BASF worden opgevat; zij ontlast de gebruiker ook niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en tests.
 
4 Voor zover geen andere uitdrukkelijke schriftelijke regeling is getroffen, vormen de website, de inhoud ervan, het materiaal en de informatie geen wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden van BASF.
 
5 BASF kan deze website te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf volgens eigen inzicht en zonder aanvaarding van aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk wijzigen en / of van het Internet verwijderen. BASF is niet verplicht de website up to date te houden.
 
6 BASF is op geen enkele wijze eigenaar van de websites van derden waarvoor haar website een link ("hyperlinks") bevat noch van de inhoud van dergelijke websites. Evenmin is BASF verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of van de inhoud ervan. De gebruiker draagt zelf het risico voor het gebruik van dergelijke links naar zulke websites via hyperlinks.
 
7 Op alle eventueel in verband met de website of het gebruik ervan ontstane aanspraken of processen is met uitzondering van de regelingen van het internationale privaatrecht uitsluitend de interpretatie volgens de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
 
8

R-M Paint is delighted that you have visited our website and thanks you for your interest in our company.

At R-M Paint, data protection has the highest priority. This document is designed to provide you with information on how we are following the rules for data protection at R-M Paint, which information we gather while you are browsing our website and how this information is used. First and foremost: your personal data is only used in the following cases and will not be used in other cases without your explicit approval.

 

Algemene verkoopvoorwaarden van BASF Coatings Services NV (hierna “BASF”)

  

1.   Toepassing en afwijkingen

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle ons overgemaakte orders. De koper wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de koper of van onze vertegenwoordigers, zijn enkel dan tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk bevestigd zijn.

Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopvoorwaarden van kracht.

 

2.   Offertes en orderbevestigingen

Door BASF gemaakte offertes zijn niet bindend, maar moeten beschouwd worden als een verzoek aan de koper om BASF een koopaanbod te doen.  Het contract komt tot stand door de bestelling van de koper (koopaanbod) en de aanvaarding daarvan door BASF.  Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod van de koper, dan geldt deze aanvaarding als een nieuwe niet-bindende offerte van BASF.  

 

3.   Prijzen

Onze prijzen en prijsbarema's worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen steeds zonder voorafgaandelijk kennisgeving gewijzigd worden.

Ingeval van prijswijziging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de nieuwe prijs, toepasselijk op het ogenblik van de levering, verschuldigd zijn. Ingeval van prijsverhoging, heeft de koper de mogelijkheid af te zien van zijn bestelling voor de hoeveelheden die nog te leveren zijn aan de verhoogde prijs indien de koper BASF hiervan per aangetekend schrijven en binnen de zeven dagen na de bekendmaking van de prijsverhoging op de hoogte stelt.

 

4. Verpakking, producteigenschappen, stalen en monsters

Onze producten worden steeds in bulk of standaardverpakking geleverd.

Het door ons aangeduide gewicht, volume en/of de aangeduide hoeveelheden gelden als enige basis voor de facturering.

Inlichtingen en exoneratiebedingen op de verpakking vermeld of in de verpakking ingesloten, maken deel uit van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Tenzij anders overeengekomen blijken de eigenschappen van het product uitsluitend uit de productspecificaties van BASF. Geïdentificeerd gebruik onder de European Chemicals Regulation REACH relevant voor de producten biedt geen overeenkomst op de overeengekomen contractuele kwaliteit van de producten, noch op het toegewezen gebruik onder dit contract.

Eigenschappen van stalen en monsters zijn slechts bindend indien zij uitdrukkelijk als producteigenschap werden overeengekomen.

Gegevens inzake eigenschappen en houdbaarheid alsook andere gegevens gelden slechts als zij als zodanig worden overeengekomen en aangeduid.

 

5.   Leveringstermijnen

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Zij verbinden ons nooit en kunnen geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding uit welken hoofde ook. BASF is niet aansprakelijk in geval van onmogelijkheid of vertraging in de prestatie van de wezenlijke contractuele verkoopverplichtingen, wanneer de onmogelijkheid of de vertraging het gevolg is van ordelijke naleving van wet -en regelgeving in verband met de European Chemicals Regulations REACH, welke is veroorzaakt door de koper.

 

6.   Transport

Onze goederen reizen voor risico van de koper, zelfs indien de transportkosten bij afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst te onzen laste vallen. Indien in afwijking van het voorgaande, een andere in de handel gebruikelijke clausule, zoals FOB, CIF, CFR, CPT, EXW,..., wordt overeengekomen voor de levering, wordt deze geïnterpreteerd volgens de Incoterms, die geldig zijn op het ogenblik van de verkoop.

 

6 bis. – Naleving wettelijke bepalingen

Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, is de koper verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke en administratieve voorschriften inzake invoer, transport, opslag en gebruik van de goederen.

 

7.   Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas op de koper over nadat deze aan alle uit deze levering voortvloeiende verbintenissen heeft voldaan. Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen nooit in pand gegeven worden of verkocht worden en blijven wij steeds gerechtigd de ons toebehorende goederen terug te nemen of terug te eisen. Indien wij van dit recht gebruik maken, blijven wij tevens gerechtigd de koop van rechtswege en zonder formaliteiten of voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

Ingeval van inbeslagneming van de goederen dient de koper ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

 

8. Waarborgen en protesten

Elk protest nopens eventuele onjuistheden in onze orderbevestigingen of facturen dient, op straffe van verval, door de koper per aangetekend schrijven te worden medegedeeld binnen de acht dagen na ontvangst van de orderbevestiging of factuur.  Elk leveringstekort of zichtbaar gebrek moet bij de levering tegensprekelijk met en in aanwezigheid van de vervoerder of zijn afgevaardigde schriftelijk vastgesteld worden door voorbehoud te maken op de vrachtbrief, en dient ons binnen de acht dagen per aangetekende brief medegedeeld te worden.

De waarborg van onze goederen tegen onzichtbare gebreken is beperkt tot één jaar vanaf de dag waarop de goederen geleverd zijn of afgenomen hadden moeten worden. Alle desbetreffende klachten dienen ons binnen de veertien dagen na het ontdekken van het onzichtbaar gebrek bij aangetekend schrijven medegedeeld te worden, waarbij de hoedanigheid en de omvang van het gebrek of de gebreken nauwkeurig moeten worden omschreven. Nochtans vervalt elke waarborg tegen zichtbare gebreken, indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, en, tegen onzichtbare gebreken, indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden aangebracht en/of behandeld. 

Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen wij de keuze hebben de geleverde goederen te vervangen of te herstellen. Elke andere schadevergoeding wordt uitgesloten.

BASF is verder geen aannemingsbedrijf en staat niet in voor de applicatie en/of plaatsing van de door haar verkochte goederen, noch behoren conceptuele aangelegenheden tot het contractueel domein van BASF en zulks ingevolge een niet-weerlegbaar vermoeden. BASF waarborgt zijn goederen op voorwaarde dat zij verwerkt en/of aangebracht worden door competente vakmensen en overeenkomstig de gebruiksvoorschriften resp. dat zij vervolgens oordeelkundig worden gebruikt en in overeenstemming met hun intrinsiek doel. De waarborg kan niet worden ingeroepen in geval van omstandigheden dewelke niet toerekenbaar zijn aan BASF en dewelke voor hem een situatie van vreemde oorzaak uitmaken, zoals daar niet-limitatief opgesomd zijn : toepassing niet volgens de regels van de kunst, ongeschikte bewaringsomstandigheden, invloeden van buitenaf, enz. …In geval van kwalitatieve of andere klachten behoudt BASF zich het recht voor een eigen onderzoek desbetreffend in te stellen en de koper maakt zich sterk dat BASF daartoe ten allen tijde nuttige toegang tot- of aan de applicatieplaats zal worden verschaft op straffe van verval van de eventueel door BASF te verlenen vrijwaring. Het is uitdrukkelijk bepaald dat al onze verbintenissen te kwalificeren zijn als middelenverbintenis, met uitsluiting van resultaatsverbintenissen.

BASF veronderstelt dat de koper van de goederen de desbetreffende eindconsument zo volledig als mogelijk zal informeren omtrent de in acht te nemen gebruiksomstandigheden van de goederen, respectievelijk de te behalen prestaties, evenals omtrent de intrinsieke beperkingen van de goederen bij een geschikte applicatie. 

 

8 bis. - Verantwoordelijkheid

Indien de verantwoordelijkheid van BASF wordt ingeroepen, beperkt deze zich uitdrukkelijk tot het bedrag van de bestelling gefactureerd aan de klant. Deze kan onder geen beding, aanspraak maken op een schadeloosstelling in geval van schade die voortvloeit uit een fout of onachtzaamheid van zijnentwege of in geval van indirecte schade, met name commerciële of financiële schade, zoals een minwaarde, een kostenverhoging een klantenverlies of een te verwachten winst, een ontregeling van de planning, handelingen of klachten van derden, etc.

 

9.   Overmacht

Wanneer de BASF Groep of haar leveranciers niet kunnen produceren en/of leveren ten gevolge van overmacht of van bijzondere omstandigheden, zoals gebrek aan grondstoffen, onafhankelijk van onze wil, vervoermoeilijkheden of alle mogelijke conflicten (staat van oorlog, staking, lock out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, enz.), kunnen wij afzien van de verdere, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, of de levering verschuiven naar een latere datum dan deze die overeengekomen was, zonder dat de koper enige eis tot schadevergoeding kan laten gelden.  BASF heeft niet de verplichting om producten van andere bronnen te verwerven. Wanneer voormelde omstandigheden meer dan 3 maanden aanhouden, heeft BASF het recht om de overeenkomst te ontbinden en dit zonder enige vergoedingsplicht ten aanzien van de koper.

Indien de koper zelf ten gevolge van overmacht of voormelde buitengewone omstandigheden de levering niet kan aanvaarden, zal de factuur op de contractueel voorziene datum van levering worden opgemaakt en zullen alle bijkomende uitzonderlijke bewarings  en leveringskosten door de koper verschuldigd zijn.

 

10.   Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst, dient elke betaling te geschieden te Antwerpen. De betaling moet geschieden netto, contant. zonder korting of kosten voor ons, BTW inbegrepen.

De niet betaling op de vervaldag van een aanvaarde wissel of de uitgifte van een cheque zonder dekking maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper opeisbaar en geeft ons het recht alle geleverde goederen terug te nemen of terug te eisen. Het indienen van een al dan niet gegronde klacht over de desbetreffende of een andere levering,  schorst geenszins de betalingsverplichtingen van de koper.

Zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen of andere verbintenissen niet voldaan heeft, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen te schorsen.

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, verleent de koper ons het recht op elk ogenblik, zelfs voor de eerste levering, het verstrekken van een bankgarantie te eisen als waarborg voor de uitvoering van zijn betalingsverplichtingen. Zolang de verzochte bankgarantie niet is verstrekt, kunnen wij elke levering stopzetten.

 

11.   Wanbetaling

Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 12% per jaar. Bovendien wordt elk vervallen bedrag dat niet binnen de veertien dagen volgend op de verzending van een aangetekende ingebrekestelling voldaan is, van rechtswege vermeerderd met 15%, met een minimum van 40 EUR als forfaitaire en vaststaande vergoeding van onze buitengerechtelijke schade.

Eventueel door BASF reeds toegestane betalingsfaciliteiten, met inbegrip van impliciete betalingsfaciliteiten, komen alsdan volledig en onherroepelijk te vervallen zodat alle aan BASF toekomende bedragen onmiddellijk en volledig betaalbaar worden ten gunste van BASF. De door BASF gedane aanvaardingen van laattijdig ontvangen betalingen door de koper, brengen geenszins voor BASF verval van recht teweeg om voornoemd rente-en schadebeding, aan dezelfde tarieven, lastens de koper alsnog op te vorderen.

 

12. - Zekerheden 

Bij gegronde twijfel aan de solvabiliteit van de koper, vooral als koper in gebreke blijft met de betaling, kan BASF, behoudens verder reikende claims, eerder door hem verleende en tussen partijen overeengekomen betalingsvoorwaarden herroepen en volgende leveringen laten plaatsvinden onder de voorwaarde dat toereikende zekerheden door de koper worden verstrekt.

 

13.   Ontbinding of verbreking

De bovenvermelde bepalingen beletten ons geenszins, bij wanbetaling, ten laste  van de koper de verbreking en/of de ontbinding van de verkoopovereenkomst vast te stellen en/of de ontbinding van rechtswege ervan te vorderen alsmede de vergoeding van alle schade. Indien een verkoopovereenkomst door de koper verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire en vaststaande schadevergoeding verschuldigd zijn, die minstens gelijk is aan 15% van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopovereenkomst of het gedeelte ervan, onverminderd ons recht om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

 

14. – Gegevensbescherming

Ingeval de koper, in de loop van de uitvoering van het desbetreffende contract, van BASF of op andere wijze persoonlijke gegevens ontvangt met betrekking tot werknemers van BASF (hierna “Persoonsgegevens”), zijn de volgende bepalingen van toepassing.  

Indien de verwerking van Persoonsgegevens, die op voornoemde wijze werden verstrekt, niet wordt uitgevoerd namens BASF, heeft de koper enkel het recht om Persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van het desbetreffende contract.  Behoudens toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal koper deze Persoonsgegevens voor geen andere doeleinden verwerken, in het bijzonder Persoonsgegevens aan derden verstrekken en/of deze gegevens analyseren voor zijn eigen doeleinden en/of een profiel opstellen.  Indien en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de koper het recht om de Persoonsgegevens verder te verwerken, in het bijzonder om Persoonsgegevens door te geven aan zijn verbonden ondernemingen met het oog op het uitvoeren van het desbetreffende contract.  De koper staat ervoor in dat Persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor zijn werknemers, indien en voor zover deze werknemers toegang nodig hebben voor de uitvoering van het desbetreffende contract (need-to-know-principle).  De koper zal zijn interne organisatie zodanig structureren dat wordt voldaan aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.  De koper zal in het bijzonder passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico van misbruik en verlies van Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.  De koper verkrijgt geen eigendom van of andere rechten op de Persoonsgegevens en is volgens de toepasselijke wetgeving verplicht om de verwerking van Persoonsgegevens te rectificeren, te wissen en/of te beperken.  Elk retentierecht van de koper met betrekking tot Persoonsgegevens is uitgesloten.

Naast zijn wettelijke verplichtingen zal de koper in geval van inbreuk op Persoonsgegevens, in het bijzonder bij verlies, onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na hiervan kennis te hebben genomen, BASF hiervan in kennis stellen.  Bij beëindiging of afloop van het desbetreffende contract zal koper volgens de toepasselijke wetgeving, de Persoonsgegevens inclusief alle kopieën ervan wissen.

Informatie omtrent gegevensbescherming is beschikbaar op https://www.basf.com/data-protection-eu.

 

15. - Bevoegdheid

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Verdrag van Wenen d.d. 11.04.1980) is niet van toepassing op onderhavige overeenkomst.

Voor alle geschillen met betrekking tot de onderhavige overeenkomst zijn de rechtbanken van Antwerpen (afd. Antwerpen) bevoegd. 

 

16. - Taal van het contract

Indien de klant geïnformeerd wordt over de algemene verkoopvoorwaarden in een andere taal dan deze gebruikt bij de opmaak van het contract (“taal van het contract”), heeft deze tweede taal enkel tot doel het begrijpen van de algemene verkoopvoorwaarden te vergemakkelijken. In geval van een interpretatie conflict, zal de taal van het contract bepalend zijn.

 

17.   Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen BASF en de koper in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

 

 

Privacy Policy

As data protection is of utmost priority at BASF, we could like to inform you in detail about our Privacy Policy.

A.Who is responsible for data processing and who is our data protection officer?

B.What data do we process, for what purposes, for how long and on what legal basis?

C.Are you obliged to provide us with this data?

D.Whom do we disclose your personal data to?

E.How do we secure your personal data?

F.What are your rights?

G.Where can you lodge a complaint?

H.Data protection of minors

 

A.Who is responsible for data processing and who is our data protection officer?

 

You can find the controller here.

Our data protection officer:

Alexandra Haug EU Data Protection Officer 67056 Ludwigshafen +49 (0) 621 60-0

e-mail: data-protection.eu@basf.com

 

B.What data do we process, for what purposes, for how long and on what legal basis?

Below, we inform you about data processing on our site (a), its purposes and legal basis (b) as well as the respective storage period and, if applicable, specific objection and removal options (c).

 • Log files

 

a. Data processing

If you visit our website for information purposes only, i.e. if you do not register or transmit data in any other way (e.g. via a contact form), the following information is automatically transmitted from your browser to our server:

 • Your terminal's IP address
 • Information about your browser
 • Name of the website from which you are visiting 
 • Name of the offer page (URL) accessed or file opened
 • Date and time of your visit
 • Status information such as error messages
 • Transferred data volumes and the access status (file transferred, file not found, etc.)
 • Operating system and version of the operating system of your computer as well as the name of your access provider

 

b. Purposes and legal bases

When you visit the BASF website, we use the IP address and other data that is automatically transmitted from your browser to our server under B. 1 a, to:

(i) provide you with the requested content

(ii) ensure the security and stability of our website and to trace any unauthorized use

(iii) make it easy to use our website.

The legal basis for data processing is Article 6(1), first sentence, point (f) GDPR. Our legitimate interests follow from the data processing purposes specified above. We do not use the collected data for the purpose of drawing conclusions on your person under any circumstances.

c. Storage period

The data will be erased once it is no longer necessary for the purpose for which it was collected. If data is collected to provide the website, it will be erased once when the respective session has ended. If the data is stored in log files, it will be erased after seven days, at the latest. It may be stored longer. In this case, the IP addresses are rendered anonymous by deleting the last eight bits and it will be no longer possible to attribute the calling client.

2. Cookies

a Data processing and respective legal basis

We use cookies on our website. This is text information that can be stored for a visited website in the browser on the viewer's terminal (web server, server). The cookie is either sent from the web server to the browser or generated in the browser by a script (JavaScript). The web server can read this cookie information directly from the server during subsequent visits to this page or transfer the cookie information to the server via a website script. Cookies do not cause any damage to your terminal, and do not contain any viruses, Trojans or other malware.

The cookie stores information which in each instance arise in connection with the specifically used terminal device. However, this does not mean that as a result, we obtain immediate knowledge of your identity.

Generally, we use the following cookies:

 • Essential cookies

These cookies are required for the website to function. Usually, such cookies are only set in response to actions taken by you which correspond to a service request, such as configuring your privacy settings, logging in, or completing forms. You can select your browser settings to block such cookies or to notify you about them. However, in this case, some areas of the website will not work.

The legal basis for processing such cookies is Article 6(1), first sentence, point (f) GDPR. Our legitimate interests follow from the data processing purposes specified under B.1.b.

Cookie name

Description

Lifespan

has_js

Associated with Drupal content management system, Drupal uses this cookie to indicate whether or not the visitors browser has JavaScript enabled.

Session

 

 • Service cookies 

These cookies enable us to count visits and traffic sources in order to gauge and enhance the performance of our website. They assist us in determining which pages are most popular, which are least used and how visitors move around the website. All information gathered by these cookies is aggregated and therefore anonymous. If you do not accept these cookies, we cannot know when you have visited our website.

The legal basis for processing such cookies is your consent pursuant to Article 6(1), first sentence, point (a) GDPR, which you have given us by selecting in the cookie banner or in our Privacy Preference Center.

You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until withdrawal. To do this, please change the settings in the Privacy Preference Center.

 • Functional cookies

These cookies enable the website to provide enhanced functionality and customization. They can be set by us or by third party providers whose services we use on our pages. If you do not allow these cookies, some or all of these services may not function properly.

The legal basis for processing such cookies is your consent pursuant to Article 6(1), first sentence, point (a) GDPR, which you have given us by selecting in the cookie banner or in our Privacy Preference Center.

You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until withdrawal. To do this, please change the settings in the Privacy Preference Center.

 • Cookies for marketing purposes

These cookies may be set via our website. They may be used by our advertising partners to profile your interests and show you relevant ads on other sites. If you do not accept such cookies, you will experience less targeted advertising.

The legal basis for processing such cookies is your consent pursuant to Article 6(1), first sentence, point (a) GDPR, which you have given us by selecting in the cookie banner or in our Privacy Preference Center.

You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until withdrawal. To do this, please change the settings in the Privacy Preference Center.

 

b. Specific use of cookies, purposes and storage duration

Specifically, we use the following cookies, depending on the cookie preferences you set in the Privacy Preference Center. Only essential cookies are activated by default. If you do not want this either, you have the option of rejecting cookies in your browser altogether. In this case the functionality of the visited website may be affected.

 

Further details on the respective cookie providers is available in the Privacy Preference Center, under the respective cookie categories.

 

 

3. Contact form and e-mail

a Data processing

Our websites contain contact forms as well as links for contacting us directly by e-mail. If you use one of these contact forms, the data entered in the entry mask will be transmitted to us and processed. The mandatory data, which must be provided in the respective contact form electronic contact information, are marked therein with (*). If you provide us with additional data, this is done voluntarily.

If you contact us directly by e-mail, we process the associated e-mail meta data as well as the content of the message.

b Purposes and legal bases

Your data will be processed to enable us to contact you and to process your request and also to provide you with our respective services, as well as to prevent any misuse of the contact form and to ensure the security of our information technology systems.

The legal basis for processing such mandatory information is Article 6(1), first sentence, point (f) GDPR. The aforementioned purposes also constitute legitimate interests in the processing of the data. If the objective of the contact is the entering into a contract, an additional legal basis for the processing is Article 6(1), first sentence, point (b) GDPR. The legal basis for processing of data voluntarily provided by you is your consent pursuant to Article 6(1), first sentence, point (a) GDPR.

c Storage period

The data subject's personal data will be erased or blocked once the storage purpose ceases to apply. Data may also be stored if this has been provided for by the European or national legislator in EU regulations, laws or other regulations governing the controller. The data will also be blocked or erased once a storage period prescribed by the aforementioned standards expires, unless there is a need for further storage of such data for entering into or performance of a contract.

If you have given your consent, you have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until withdrawal. Please notify your respective BASF contact partner accordingly.

4. Social media hyperlink

Our website includes hyperlinks to the following social media services: LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Slideshare, flickr and Instagram.

These are designed in the form of the corresponding logos and are stored on our own server. No data about you as a user is transferred to the respective provider services that when our website is loaded for the first time. You will be directed to the respective website only when you click on the logos. More of your data may be processed on such websites.

We have no influence on such data processing on the respective linked websites.

C. Are you obliged to provide us with this data?

When visiting our website, the information mentioned in point B. 1. a. and the information from the cookies classified as essential is processed automatically. Transmission of such information is voluntary. We cannot display the requested page without the provision of such personal data.

If you:

 • allow us to use cookies not classified as essential,
 • want to contact us and send us an e-mail or use our contact form to do so (including the necessary reCAPTCHA query), or
 • would like to watch embedded YouTube videos,

transmission of such information is voluntary.

If you contact us, we will not be able to answer your request, or not in the optimal manner in the selected way if you do not provide us with personal data required in the particular case. Insofar as cookies are concerned, the lack of consent may lead to the restriction of the functionality of the website or parts of it. Embedded videos cannot be played without your consent.

D. Whom do we disclose your personal data to?

Within our company, only persons and departments are given access to your aforementioned personal data who need such data to fulfill the purposes mentioned above.

We also collaborate with service providers. These service providers work only according to our instructions and are contractually obliged to comply with the applicable data protection requirements.

Moreover, we disclose your data to third parties only if:

 • you have given your express consent to do so in accordance with Article 6(1), first sentence, point (a) GDPR,
 • the disclosure is necessary in accordance with Article 6(1), first sentence, point (f) GDPR, for the establishment, exercise or defense of legal claims and if there is no reason to assume that you have overriding legitimate interests in your data not being disclosed,
 • there is a statutory disclosure obligation in accordance with Article 6(1), first sentence, point (c) GDPR, or
 • this is permitted by law and required for the performance of contractual relationships with you in accordance with Article 6(1), first sentence, point (b) GDPR.

Your personal data will be disclosed to service providers in a third country only if the special requirements of Article 44 et seqq. GDPR are satisfied.

E. How do we secure your personal data?

BASF uses technical and organizational security measures to protect your personal data against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or access by unauthorized persons. Our security measures are continuously revised in line with technological developments.

F. What are your rights?

You are entitled to certain rights under the General Data Protection Regulation:

Right of access: The right of access allows you to obtain information about your personal data processed by us and about certain other information (such as that provided in this Privacy Policy);

Right to rectification: If your personal data is incorrect or incomplete, you have a right to rectification;

Right to erasure: Based on the so-called "right to be forgotten", you can request the erasure of your personal data, unless there is an obligation to retain them. The right to erasure is not an absolute right. For example, we have the right to continue processing your personal data if such processing is necessary for compliance with our statutory obligations or for the establishment, exercise or defense of legal claims;

Right to restriction of processing: This right includes the restriction of use or of the manner of use. This right is limited to certain cases and exists in particular if: (a) the data is inaccurate; (b) processing is unlawful and you refuse its erasure; (c) we no longer require the data, but you need for the establishment, exercise or defense of legal claims. If the processing is restricted, we may continue to store the data, but not use it. We keep a list of persons who have exercised the right to restrict processing in order to be able to ensure this restriction;

Right to data portability: This right includes that if technically possible, we transmit your personal data in a structured, common and machine-readable format for your own purposes;

Right to object: You may object to the processing of your personal data if they are processed on the basis of legitimate interests, in particular in the case of direct marketing.

Right to withdraw your consent: If you have given us your consent to processing, you have the right to withdraw your consent at any time. Such withdrawal will not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until withdrawal.

The exercise of these rights is free of charge for you. However, you must prove your identity with two factors. We will make reasonable efforts in accordance with our statutory obligations to transfer, rectify or erase your personal data in our file systems.

To exercise your rights, please contact us, e.g. by e-mail or by post. The contact details are provided in section A.

G. Where can you lodge a complaint?

You have the option of lodging a complaint with the data protection officer specified to in this Privacy Policy (see section A for contact details) or with a supervisory authority, in particular in the Member State of your place of abode, your place of employment or the place of the suspected infringement.

In any case, you may contact:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate State Commissioner for the Protection of Data and Freedom of Information)

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz, Germany

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

email poststelle@datenschutz.rlp.de

H. Data protection of minors

This website is intended for persons who are at least 18 years of age. If such a person transmit personal data via this website, we will erase such data and not process it further as soon as we become aware of the minor.