Disclaimer

legal
DisclaimerALGEMENE INFORMATIE

De website wordt beheerd door BASF en alle rechten hierop zijn eigendom van en voorbehouden aan BASF

AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD

De beschikbaar gestelde inhoud is met de grootste zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en actualiteit van de inhoud kan BASF niet instaan. De betreffende gebruiker is daarom in het algemeen verplicht om de geschiktheid van alle inhoud voor het beoogde gebruik professioneel te (laten) controleren.

BASF is volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze websites. BASF is echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf de datum van kennis van een specifieke overtreding. Na kennisgeving van dergelijke overtredingen zal BASF de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Deze website en alle productinformatie (hierna: "Productinformatie" of "Productinhoud") worden geleverd "zoals ze zijn" en voor zover wettelijk toegestaan, zonder enige vorm van (expliciete of impliciete) garantie, verbintenis of aansprakelijkheid. Behalve in geval van opzettelijk wangedrag is BASF niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met het gebruik van deze informatie. BASF is in geen geval verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele of gevolgschade die wordt veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud.
 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS

De inhoud van deze website bevat ook links naar externe websites waarop BASF geen invloed heeft. BASF kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud daarvan. Voor de inhoud van deze externe websites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gelinkte websites werden ten tijde van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud werd niet herkend. Een permanente controle van de gelinkte pagina's is zonder concreet bewijs van een overtreding onredelijk. Na kennisgeving van overtredingen zal BASF dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Verder is BASF niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of hun inhoud.

AUTEURSRECHT

De door BASF samengestelde inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het auteursrecht. Voor het kopiëren, bewerken, verspreiden en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van BASF vereist. Voor zover de inhoud niet door BASF is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden is als zodanig gekenmerkt. Als een gebruiker zich echter bewust wordt van een schending van het auteursrecht, vraagt BASF de gebruiker om dit te melden. Na melding van dergelijke schendingen zal BASF de inhoud onmiddellijk verwijderen.

PRODUCTINFORMATIE

INFORMATIE EN DOCUMENTEN VAN DERDEN

Voor zover de productinformatie die aan de gebruiker wordt verstrekt, gebaseerd is op de inventarisgegevens van derden, kan de datum van de laatste bijwerking uit het gegevensblad worden gehaald.

Hoewel BASF zich tot het uiterste inspant om de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van informatie van derden te garanderen, wijst BASF, voor zover wettelijk toegestaan, elke garantie of aansprakelijkheid af.
 

BASF INFORMATIE EN DOCUMENTEN

Informatie over BASF-producten is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van BASF en voldoet aan de bepalingen van de toelatingsautoriteit. Dit ontslaat de gebruiker echter niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en tests vanwege het aantal factoren dat van invloed kan zijn op de verwerking en toepassing van het product. Aangezien de opslag en het gebruik buiten de invloedssfeer van BASF liggen en BASF niet alle relevante omstandigheden kan voorzien, sluit BASF elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste opslag en onjuist gebruik uit.

De toepassing van het product in gebieden die niet in deze handleiding zijn beschreven, is niet gecontroleerd door BASF. Dit geldt in het bijzonder voor toepassingen die vallen onder een vergunning of licentie van de toelatingsautoriteit, maar die niet worden aanbevolen door BASF. BASF sluit daarom alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijke toepassing uit.

Diverse, vooral lokale of regionale omgevingsfactoren kunnen het effect van het product beïnvloeden. Voor dergelijke gevolgen kunnen BASF of de distributiepartners van BASF niet aansprakelijk worden gesteld.

Bestaande eigendomsrechten, wetten en voorschriften en de goedkeuringsbepalingen van het product en de instructies moeten door de gebruiker van het product in acht worden genomen. Alle verklaringen en informatie in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, worden de algemene verkoopvoorwaarden van BASF niet gewijzigd door deze website en de inhoud, materialen en informatie op deze website.

WIJZIGINGEN EN UPDATES

Zonder enige aansprakelijkheid kan BASF te allen tijde en naar eigen goeddunken de werking van deze website of delen daarvan wijzigen en/of beëindigen en aanvaardt BASF geen verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de website.

SLOTBEPALINGEN

Alle claims of rechtszaken in verband met de Site of het gebruik ervan vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland, met uitsluiting van de principes van conflicterende wetten.

Technical team

Werk samen met R-M en verbeter uw bedrijfsresultaten

AgilisXSauber

Ontdek onze meest revolutionaire en complete reeks oplossingen